Para Birimi Seçiniz
TL
USD
EUR
GBP
 
Dil Seçiniz
Türkçe
English
Russian
German
Greek
Japan
Arabic
Italian
Spanish
French
 
 
 
HACI İLYAS MAH. KADIAĞA CAD KAT: 2 NO:18 (BOSCH ÇORBACIOĞLU TİCARET KARŞISI) www.turanemlakmilas.com -turanemlakinsaat.sahibinden.com. www.turanemlakinsaat.net Merkez / Milas / Muğla Tel: 252 5132327 :: 252 5132327 :: 544 8449253 :: 544 8449253 :: 544 9588276 :: E-Mail: turanemlak48@mynet.com

Emlak Tipi

 
 
 
 

Sizi Haberdar Edelim

Döviz Kuru

 •  

  USD 4.47

 •  

  EUR 5.28

 •  

  GBP 6.05

1 FaceBook ta paylaş
1 FaceBook ta paylaş
 • Ev Almak İçin Gereken Bilgiler ve Mali İşlemler

  Ev Almak İçin Gereken Bilgiler ve Mali İşlemler

    Ev Almak İçin Gereken Bilgiler ve Mali İşlemler Satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. Bunlar satılan taşınmaz mal ve satış bedelidir. Satış bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Az veya çok belirlenebilir. Tapu sicil müdürlüğünün bu bedelin az veya çok olduğu yönünde müdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil müdürlüğü, satış bedelinin emlak beyan değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması gerektiğini, aşağı olması halinde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceğini resmi senede yazarak taraflara hatırlatır. Satış bedelinin çok düşük gösterilmesi halinde, müdürlük işlem yapmaktan kaçınamaz. Satıcının istemi halinde satış bedelinden arta kal...
  daha fazla bilgi
   
 • Tapu Kaydı Olan Konutun Satış Maliyeti

  Tapu Kaydı Olan Konutun Satış Maliyeti

    Tapu Kaydı Olan Konutun Satış Maliyeti Taşınmaz ile ilgili gösterilen satış bedelinin, binde 20 oranında alıcı, binde 20 oranında satıcı tapu harcı ödemektedir. Ayrıca satıcı175 TL döner sermaye harcı öder. Tapu ve Kadastro Harçları nereye ödenir.? Tapu ve Kadastro Harçları; 02.07.1964 gün ve 492 Sayılı Harçlar kanununun 66. maddesi "Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir" şeklinde olup, 67 . maddesi ise Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı ilgili kuruluşlar (Örneğin Ziraat Bankası ) tarafından da tahsil olunabilir. Tapu ve Kadastro Dairelerinin harçları tahsil etme yetkileri yoktur. web tasarım
   
 • Herhangi bir taşınmaza ait bilgiye erişilebilir mi?

  Herhangi bir taşınmaza ait bilgiye erişilebilir mi?

    Herhangi bir taşınmaza ait bilgiye erişilebilir mi? Gayrimenkul mallara ilişkin her türlü bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini  inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi  veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. "   hükmündedir  )  ile Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine alenidir. Gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğüne müracatınızla ilgilisi olduğunuzun tespitine mütaakip taşınmaz ile ilgili bilgiye erişebilirsiniz. web tasarım
   
 • Taşınmaz Üzerindeki İpotek Nasıl Kaldırılır?

  Taşınmaz Üzerindeki İpotek Nasıl Kaldırılır?

    Taşınmaz Üzerindeki İpotek Nasıl Kaldırılır? Bankadan ipotek kaldırılması ile ilgili yazıyı Tapu Sicil Müdürlüğüne götürmeniz halinde yevmiye numarası verilerek işlem tamamlanır. web tasarım
   
 • Mirasın paylı mülkiyet olarak intikali (Müşterek Mülkiyet)

  Mirasın paylı mülkiyet olarak intikali (Müşterek Mülkiyet)

    Mirasın paylı mülkiyet olarak intikali (Müşterek Mülkiyet) Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile belirlenen malikin, bu belgede gösterilen mirasçılarının adına hissedarlık esasına göre kanuni payları oranında intikali işlemidir. Mirasın doğrudan doğruya paylı (paylı) mülkiyet esasına göre tescili için tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin elbirliğini (iştirak halini) bozduklarına dair istemi olması veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi gerekir. Bunun yanında veraset senedinde açıkça elbirliğinin (iştirak halinin) bozularak paylı (müşterek) mülkiyet veya hissedarlık esasına geçildiği yazılı ise tek mirasçının istemi ile doğrudan paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal yapılabilir. Ayrıca veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için işlemden sonra en geç 15 gün içinde vergi dairesine ihba...
  daha fazla bilgi
   
 • Mirasın elbirliği halinde intikali (İştirak Halinde)

  Mirasın elbirliği halinde intikali (İştirak Halinde)

    Mirasın elbirliği halinde intikali (İştirak Halinde) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Veraset senedinde mirasçıların hisselerinin gösterilmiş olması,  (iştirakin) bozulduğu anlamına gelmez. Elbirliği halinin bozulmuş olabilmesi için veraset senedinde bu hususun açıkça hiçbir yoruma mahal kalmaksızın belirtilmiş olması gerekir. Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir. Tapu sicil müdürlüğü veraset senedinde tereddüt ederse ayrıca murisin kayıtlı olduğu  nüfus müd...
  daha fazla bilgi
   
 • Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak ve

  Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak ve

    Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır. Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır; a) İştirak halinde intikallerde mirasçılardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir. b) Hisseli mülkiyet olarak intikalinin yapılmasında ise mirasçı veya temsilcilerinin tümünün intikali talep etmeleri gerekir. Tespit etmek istediğiniz taşınmazların ait olduğu ilçenin Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekir. web tasarım
   
 • Bir taşınmazı hibe etmek için devir işlemleri ve ücretleri nelerdir?

  Bir taşınmazı hibe etmek için devir işlemleri ve ücretleri nelerdir?

    Bir taşınmazı hibe etmek için devir işlemleri ve ücretleri nelerdir? Yapılacak bağış işlemine ilişkin  bilgi ve belgeler aşağıda maddeler halinde sıralamış olup, taşınmazınızın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğümüze söz konusu belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir Bağış ,bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.(BK.234) Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi vesayet altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-baba'da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz. BK. 242  maddesine göre;Bağış kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir. Buna Rücu Şartlı Bağış diyoruz. İstenen Be...
  daha fazla bilgi
   
 • Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi Nasıl Olur?

  Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi Nasıl Olur?

    Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal edinimi karşılıklılık ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak şartlarına bağlanmıştır. Gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi açısından karşılıklılık ilkesi sağlanıyorsa şahısların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışında kalmak şartıyla birlikte taşınmaz mal edinmelerine bir engel bulunmamaktadır. Taşınmaz mal edinim talebinde bulunanların aşağıda yazılı olan belgelerle mahalli tapu sicil müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir: 1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 2- Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf, 3- İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme ka...
  daha fazla bilgi
   
 • Gayrimenkul Satışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

  Gayrimenkul Satışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

    Gayrimenkul Satışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? Gayrimenkullerin satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı, tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamaları demektir. Memur sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca görmezse bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Harçlar yatırıldıktan sonra satış konusunda resmi senet düzenlenir, Tapu Müdürü huzurunda okunarak imzalanır. Taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki tanık huzurunda okunur, şahsın parmak izi ve tanıkların ifadesi alınır. Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların okuma ve yazma bilmesi, temyiz kudretinin olması ve reşit olması gerekir. Tapu Müdürü imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur. Gayrimenkul Satış Vaa...
  daha fazla bilgi
   
 • Anlaşmalı olduğumuz bankalar.

  Anlaşmalı olduğumuz bankalar.

                                                                  
   
 • Tapu işlemlerinde gerekli belgeler nelerdir.

  Tapu işlemlerinde gerekli belgeler nelerdir.

    Tapu İşlemlerinde Gerekli Belgeler Nelerdir? Gayrimenkul Satıcı Taraf 1. Fotoğraf 2. Nufus cüzdanı aslı 3. Vergi no 4. Deprem sigortası fotokobisi 5. TC kimlik numarası Gayrimenkul Alıcı Taraf 1. Fotoğraf 2. Nufus cüzdanı aslı 3. Vergi no 4. TC kimlik numarası Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve belgelerle birlikte) başvuruda bulunması durumunda, işlemleri daha da süratli sonuçlandırılması mümkündür. Başvurularda izlenecek yöntem, belge ve işlemler şunlardır; Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz. Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaport"tan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin ...
  daha fazla bilgi
   
Turan Emlak & İnşaat
Turan emlak olarak 1999 yılından beri milas ve civarında hizmet vermekteyiz tüm gayrimenkul alım satım kiralama tapu takibi kat karşılığı arsa inşaat ve taahüt işlerinizde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.